Szanowni Państwo!

Tak wiele w ostatnim okresie słyszy się o zapewnianiu jakości także w rolnictwie. Głośno o gospodarstwach ekologicznych. Naprzeciwko nowym trendom wychodzi Dobra Praktyka
Rolnicza (GAP), która swoim zasięgiem obejmuje cały zakres produkcji zarówno roślinnej jak i zwierzęcej. Konsument-odbiorca w myśl naszego prawodawstwa na podstawie art. 30 Ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw z dnia 30 października 2003r. może wpływać na sposób realizacji w praktyce tegoż art. w którym słyszymy:

"Kierujący zakładem lub osoba przez niego upoważniona jest obowiązany wdrożyć
i stosować zasady systemu HACCP. Obowiązek wdrożenia i stosowania zasad systemu
HACCP nie dotyczy producentów na etapie produkcji pierwotnej, którzy, w celu
zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej oraz zasad higieny, są obowiązani
wdrożyć i stosować zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP)
i dobrej praktyki higienicznej (GHP)"

W praktyce oznacza to, że producenci płodów rolnych zobligowani są do wprowadzenia dokumentacji potwierdzającej, iż produkcja w płodów rolnych odbywa się pod ciągłym
nadzorem w myśl zasady "co nie jest dokumentowane nie istnieje".